...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ၾကသူမ်ားသို႕..၊ ကၽြန္ေတာ္၏ EMAILျဖစ္ေသာ herjulekatha@gmail.com မွာ အဟက္ခံလိုက္ရပါသျဖင့္ ထိုလိပ္စာျဖင့္ ဆက္လက္၍ ဆက္သြယ္မႈ မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္၊(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ၾကသူမ်ားသို႕..၊
ကၽြန္ေတာ္၏ EMAILျဖစ္ေသာ herjulekatha@gmail.com မွာ အဟက္ခံလိုက္ရပါသျဖင့္ ထိုလိပ္စာျဖင့္ ဆက္လက္၍ ဆက္သြယ္မႈ မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္၊(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)

Share on Facebook

by herjulekatha
View 471 times
Posted Date August 29, 2013, 10:50 am
Modified Date August 29, 2013, 10:50 am


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved