...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)ေဒၚေနာ္အုန္းလွ အား ေထာင္ဒါဏ္(၂)ႏွစ္ အျပစ္ေပးျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီေရးကို ေျဗာင္က်က်ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းျဖစ္၍ ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ပါသည္၊ ေဒၚေနာ္အုန္းလွ၏ ဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈမွာ ဆိုင္းဘုတ္ကိုင္ျခင္း ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း မဟုတ္၊လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။(herjule media)

ေၾကာ္ျငာ မ်ား ထည့္သြင္း ႏိုင္ ပါျပီခင္ဗ်ာ Ph:0931582372,096468455, 07525240

ေဒၚေနာ္အုန္းလွ အား ေထာင္ဒါဏ္(၂)ႏွစ္ အျပစ္ေပးျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီေရးကို ေျဗာင္က်က်ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းျဖစ္၍ ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ပါသည္၊
ေဒၚေနာ္အုန္းလွ၏ ဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈမွာ ဆိုင္းဘုတ္ကိုင္ျခင္း ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း မဟုတ္၊လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။(herjule media)

Share on Facebook

by herjulekatha
View 467 times
Posted Date August 29, 2013, 9:58 pm
Modified Date August 29, 2013, 9:58 pm


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved