...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)http://www.appsgeyser.com/getwidget/HerJuLe/ ကို ေဒါင္းလုတ္ ဆြဲထားျခင္းျဖင့္ www.herjulekatha.com တြင္ တင္ထားေသာ သတင္းမ်ားကို ဖုန္းဒက္စေတာ့ တြင္ ေပၚေနေသာ herjulekathaကို ကလစ္ႏွိပ္လိုက္ရံုျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ၾကၿပီ။

http://www.appsgeyser.com/getwidget/HerJuLe/ ကို ေဒါင္းလုတ္ ဆြဲထားျခင္းျဖင့္
www.herjulekatha.com တြင္ တင္ထားေသာ သတင္းမ်ားကို ဖုန္းဒက္စေတာ့ တြင္ ေပၚေနေသာ
herjulekathaကို ကလစ္ႏွိပ္လိုက္ရံုျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ၾကၿပီ။

Share on Facebook

by herjulekatha
View 438 times
Posted Date September 20, 2013, 8:19 am
Modified Date September 20, 2013, 8:19 am


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved