...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)We love UM2!!! (Khanmon Htwe)

Khanmon Htwe

We love UM2!!!!
ေဆး ေက်ာင္း သား ဆို တာ နဲ ့
လူ အ ျမင္ ကပ္ ေန ၾက ေရာ လား
တစ္ ဦး တစ္ ေယာက္ အ တြက္ နဲ ့
ေဆး ေက်ာင္း ကို မ ျပစ္ မွား ၾက ပါ နဲ ့
ငါ တို ့ ဒီ ေက်ာင္း ကို တက္ က တည္းက
ဝါ သ နာ မ ပါ တဲ့ လူ ေတာင္
လူ နာ နဲ ့ ထိ ေတြ ့ လိုက္ ရင္
လူ ့ အ သက္ ကယ္ ခ်င္ စိတ္ ေတြ
ျဖစ္ လာ ၿပီး တက္ ေန တဲ့ ေက်ာင္း ပါ
ငါ့ ေၾကာင့္ ေဆး ေက်ာင္း သိ ကၡာ က်
ရ တယ္ ဆို ရင္ ဆ ရာ ဆ ရာ မ ေတြ ေရာ
ေက်ာင္း သူ ေက်ာင္း သား ေတြ ကို ေရာ
ေတာင္း ပန္ လိုက္ မယ္
ငါ ေဆး ေက်ာင္း ကို အ ရွက္ ရ ေအာင္
ဘာ မွ မ လုပ္ ဖူး ဘူး
လုပ္ တဲ့ သူ တစ္ ေယာက္ ေၾကာင့္ ေတာ့
အား လံုး ကို ေရာ ၿပီး
သိ ကၡာ မ ခ် ပါ နဲ ့
သင္ တို ့ အ သက္ ကို ကယ္ တင္ ေပး
ဖို ့ အ ခ်ိန္ ေတြ ေပး ဆပ္ ေန တာ
ေဆး ေက်ာင္း ေတြ ကို ေတာ့
သိ ကၡာ မ ခ် ပါ နဲ ့
ငါ က စာ ႀကိဳး စား တဲ့
ေက်ာင္း သူ တစ္ ေယာက္ မ ဟုတ္ ရင္
ေတာင္ ေက်ာင္း ကို ေတာ့
အ ေျပာ မ ခံ ႏိုင္ ဘူးး

Share on Facebook

by herjulekatha
View 428 times
Posted Date January 27, 2014, 6:15 pm
Modified Date January 27, 2014, 6:15 pm


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved