...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)ဆရာ ေကာလင္းျမ္ို ႔ေပၚ အမက ေက်ာင္းအုပ္ေတြ မတရားလုပ္ထား တဲ့ ကိစၥေလးတခု ဆရာမတစ္ေယာက္က ေပးပို႕လာတဲ့အတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...

ဆရာ ေကာလင္းျမ္ို ႔ေပၚ အမက ေက်ာင္းအုပ္ေတြ မတရားလုပ္ထား တဲ့ ကိစၥေလးတခု ဆရာမတစ္ေယာက္က ေပးပို႕လာတဲ့အတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...
********************************************
သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ဖို႔ မူလတန္းေက်ာင္း ၁ေက်ာင္းက္ို ၃ ေယာက္ေ႐ြး ပါတယ္ နယ္ ေက်ာင္းေတမာ မဲနိုက္ေ႐ြးခ်ယိေပမဲ့ ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္းေတမာ ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီးနဲ႔ အဆင္ေျပတဲ့ သူကို ေ႐ြးသြားတာ က်န္တဲ့ ဆရာေတ သိေတာင္မသိလိုက္ပါဘူး တဲ့ အေ႐ြးခံ ရတဲ့ ဆရာမ ေတ က ၁ရက္ ၈၀၀၀(ရွစ္ေထာင္)နဲ႔ ေထာက္ပံေရးပစၥည္းရမယ္ ၁၀တန္းအခန္းေစာင့္စရာ မလိုေတာ့ဘူး တဲ့ ဆရာမ ေတ အေနနဲ႔ က တရားမ်ွတစြာ မဲနိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးဖို႔ လိုလားတာပါ

Share on Facebook

by herjulekatha
View 426 times
Posted Date February 5, 2014, 8:36 pm
Modified Date February 5, 2014, 8:36 pm


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved