...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)ေခတ္သစ္ေပၚဦး..(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)

ေၾကာ္ျငာ မ်ား ထည့္သြင္း ႏိုင္ ပါျပီခင္ဗ်ာ Ph:0931582372,096468455, 07525240

ေခတ္သစ္ေပၚဦး..(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)

Share on Facebook

by herjulekatha
View 223 times
Posted Date October 25, 2015, 4:42 pm
Modified Date October 25, 2015, 4:42 pm


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved