...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)ဖမ္းဆီးသစ္ေလလံ သစ္မ်ား ခိုးထုတ္မည္ကို သိသိႀကီးႏွင့္ တရားဝင္ေအာင္ခြင့္ျပဳေနသလို ျဖစ္ေန (ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ) *******************

ဖမ္းဆီးသစ္ေလလံ သစ္မ်ား ခိုးထုတ္မည္ကို သိသိႀကီးႏွင့္ တရားဝင္ေအာင္ခြင့္ျပဳေနသလို ျဖစ္ေန (ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)
*******************
၈.၃.၂၀၁၇ရက္ေန႔ ကသာခရိုင္ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕ႏွင့္ေကာလင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္
ျပဳလုပ္မည့္ ဖမ္းဆီးသစ္(တမလန္း)ေလလံစည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာလူရယ္ (ရီ)စရာ ျဖစ္ေနရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္၊
ယခင္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖမ္းဆီးသစ္(တမလန္း)ေလလံစည္းကမ္း ခ်က္မ်ားတြင္ ေဒသခံသစ္စက္မ်ားကိုသာ ေလလံဆြဲခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း
ယခုက်င္းပမည့္ ဖမ္းဆီးသစ္(တမလန္း)ေလလံစည္းကမ္းခ်က္ထဲတြင္
မည့္သည့္ေဒသက သစ္စက္လိုင္စင္ရွိသူမဆို ေလလံဆြဲခြင့္ျပဳထား
ခဲ့ပါသည္၊ ဥပမာ ကသာၿမိဳ႕မွ ဖမ္းဆီးသစ္ကို ရန္ကုန္တြင္ခြဲသည့္
သစ္စက္ပိုင္ကလည္း လာေရာက္ဆြဲယူခြင့္ျပဳထားပါသည္၊သို႕ေသာ္
ဆြဲယူရရွိထားသည့္ သစ္မ်ားကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌သာ
သယ္ခြင့္ျပဳထားျပန္ေလသည္၊ ဤသို႕ဆိုေလလ်ွင္ ထိုသစ္စက္ပိုင္ အေနႏွင့္ ထိုသစ္ကို ရန္ကုန္သို႔သယ္ယူ၍ မရလ်ွင္ ဘာလုပ္ဖို႕
ေလလံဆြဲရန္လိုမည္နည္း၊ အေျဖကေတာ့ရွင္းရွင္းေလးသာျဖစ္သည္၊
အမွန္ျဖစ္သင့္သည္က ေဒသတစ္ခုတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ေလလံသစ္သည္
ထိုေဒသအတြင္းမွအပ မည္သည့္သစ္စက္ပိုင္ကိုမွဆြဲယူခြင့္မျပဳျခင္း သယ္ေဆာင္ခြင့္ မျပဳျခင္းသာ ျဖစ္သင့္ပါသည္၊
ယခုသတ္မွတ္ထားေသာ ေလလံစည္းကမ္းခ်က္အသစ္မွာ ေလလံ
သစ္မ်ား ခိုးထုတ္မည္ကို သိသိႀကီးႏွင့္ တရားဝင္ေအာင္ခြင့္ျပဳေနသလို
ျဖစ္ေနေၾကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္ခင္ဗ်ာ၊။ (ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)

Share on Facebook

by herjulekatha
View 99 times
Posted Date April 21, 2017, 10:35 am
Modified Date April 21, 2017, 10:35 am


Term and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved