...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)by herjulekatha | September 28, 2015, 2:15 am

လမ္းမေကာင္းရင္ ေရွာင္ကြင္း.. လမ္းစဥ္မေကာင္းရင္ ေျပာင္.ဆင္း..(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | September 26, 2015, 5:02 pm

ရွက္ဖူးလား..(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | September 23, 2015, 12:47 pm

မင္းဘ႑ာ ကိုယ့္ဟာမွတ္ပါလို႕.(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | September 18, 2015, 7:17 am

ေ၀းပါေသးရဲ႕...(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | September 16, 2015, 5:01 pm

ဒါေၾကာင့္.(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | September 15, 2015, 3:17 am

ဒကာၾကီး...ေရ.....

Read more


by herjulekatha | July 17, 2015, 5:26 pm

(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | July 17, 2015, 5:26 pm

(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | July 17, 2015, 5:24 pm

(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read more


by herjulekatha | July 17, 2015, 5:24 pm

(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ).....

Read moreTerm and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved