...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)by Yan Aung Soe | May 9, 2013, 3:21 pm

၇၊၅၊၁၃ရက္ေန႕ထုတ္ ရန္ကုန္းတိုင္းမ္ေန႕စဥ္မွ ကာတြန္း.....

Read more


by Yan Aung Soe | May 9, 2013, 3:06 pm

ျပည္ပ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထိပါးေစာ္ကားဖို႕ ရန္စေနရာ ကၽြန္ေတာ္၏ သေဘာထားမွာ ဤသို႕ပင္တည္း...

.....

Read more


by Yan Aung Soe | May 9, 2013, 3:01 pm

ျပည္ပ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထိပါးေစာ္ကားဖို႕ ရန္စေနရာ ကၽြန္ေတာ္၏ သေဘာထားမွာ ဤသို႕ပင္တည္း........

Read moreTerm and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved