...ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)by herjulekatha | December 19, 2013, 4:57 pm

ဇြဲ.....

Read more


by herjulekatha | May 21, 2013, 7:37 pm

မာဃစန္၀င္း(ကသာ) ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား(၃).....

Read more


by herjulekatha | May 21, 2013, 7:30 pm

မာဃစန္၀င္း(ကသာ) ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား(၂).....

Read more


by herjulekatha | May 21, 2013, 9:48 am

မာဃစန္၀င္း(ကသာ) ၏ဓါတ္ပံုမ်ား(၁).....

Read moreTerm and Conditions
Contact Us

© 2018 herjulekatha.com
All rights reserved